Algemene voorwaarden

versie 1.0 | Praktijk Vitalief

Art. 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en de opdrachtgever.

Art. 2.  Uitvoering van de overeenkomst

  1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, zowel medisch als niet medisch, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld.
  3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte, mogelijk incorrecte en/of onvolledige gegevens.

Art. 3. Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
  2. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Art.4 Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. Aan derden zoals bijvoorbeeld de werkgever, arts, specialist, partner, familieleden etc. van de opdrachtgever, zal alleen informatie verstrekt worden nadat hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven. De opdrachtgever mag te allen tijde zijn/haar dossier inzien, dan wel een kopie hiervan opvragen.

Art. 5. Klachten

Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Indien partijen er gezamenlijk niet naar tevredenheid van beiden uit komen, kan de opdrachtgever gebruik maken van de op www.vitalief.nl vermelde klacht- en tuchtregelingen.

Art. 6. Betaling

Betaling dient in contanten te geschieden na behandeling, tenzij door partijen anders overeengekomen. Bij overboeking dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer te staan. Of en zo ja wat en hoeveel opdrachtgever kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar doet niets af aan het feit dat opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor het voldoen van de facturen voor ontvangen behandelingen.

Art. 7. Verhindering

Wanneer de opdrachtgever verhinderd is, dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven, zodat de therapeut in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht. De opdrachtgever is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om verhindering telefonisch of per e-mail door te geven. Indien de opdrachtgever telefonisch geen contact krijgt met de therapeut, spreekt hij/zij een bericht in op de voicemail met daarin naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de te annuleren afspraak en reden van annulering of stuurt alsnog een email met eerdergenoemde gegevens. Opdrachtgever ontvangt dan z.s.m. een bevestiging van de annulering.